Obchodné podmienky

Ako postupovať pri reklamácii?
V prípade zistenia problému či závady na zakúpenom tovaru nás kontaktujte a popíšte problém, ktorý s tovarom máte. Servis Vám poskytne úplné a odborné informácie, poradia Vám, či je možné vadu odstrániť svojpomocne alebo je nutné začať reklamačné konanie.

V prípade zistenia poruchy treba chybný tovar zaslať okamžite, nemožno ho ďalej používať. Zistená závada takto môže dopomáhať k vytvoreniu ďalšej pridružených porúch. V takomto prípade je reklamácia zamietnutá.

Akýkoľvek tovar zakúpený u nás, ktorý chcete reklamovať, musí byť doručený na adresu nižšie uvedených prevádzok osobne, kuriérom alebo poštou. Tovar na reklamáciu zasielajte vyčistený a kompletný, ak tovar bude silne znečisteny nebude reklamácia uznaná.

Adresa pre zasielanie reklamácií:
SILVERTIME, s.r.o.
Komenského 389
739 61 Třinec
IČO: 28472632

 

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") platia pre nákup v internetovom obchode www.gamisport.sk (ďalej tiež "internetový obchod"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu Gamisport-jeans sro , so sídlom Komenského 389, 739 61, Třinec, IČO: 284 72 63, email: obchod@silvertime.cz, telefon: +420 777 773 443, Evidujúce úrad: Mestský úrad Třinec, (ďalej len "predávajúci") upravujú sa v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

II. Základné pojmy

Spotrebiteľská zmluva:
Je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Dodávateľ:
je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. 

Kupujúci / Spotrebiteľ:
Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie Spotrebiteľ: 
Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Internetový obchod: 
Elektronický obchod či iný objednávkový systém prevádzkovaný na internete podnikateľom, ktorý je v pozícii dodávateľa, ktorý ponúka tovar alebo služby kupujúcim.

Kúpna zmluva:
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

III. Informácie o uzavretej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. 

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

IV. Cena tovaru a platba

Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH. S celkovou cenou tovaru (vrátane balného, nákladov na dopravu a uplatnených zliav) je kupujúci oboznámený ešte pred záväzným objednaním.

Predávajúci si vyhradzuje možnosť zmeny ceny tovaru, a to bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Táto zmena ceny však nemá vplyv na už uzatvorené objednávky.

Spôsob platby za tovar si kupujúci zvolí v priebehu vybavovania objednávky, kde má k dispozícii nasledujúce možnosti: 

 • v hotovosti pri prevzatí tovaru
 • prevodom náš účet
 • na dobierku (2€)

Upozorňujeme kupujúci, že pri platení prevodom sa tovar považuje za zaplatené v momente pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho.

Cena tovaru je platná po celú dobu ako sú prevádzkovateľom vystavené ceny novej.

V. Doba dodania tovaru, spôsob a kontrola dopravy

Doba potrebná na expedíciu tovaru, teda doba potrebná na odovzdanie tovaru dopravcovi, je vždy uvedená pri popise tovaru a priemerne sa pohybuje medzi 2-7 dni od potvrdenia a zaplatení objednávky. 

Celková doba doručenia tovaru tiež závisí na zvolenom spôsobe dopravy. 

Tovar je doručený na adresu uvedenú a potvrdené v objednávke.  Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. V prípade, že tak neurobí, bude na ňom predávajúci požadovať nahradenie nákladov spojených s prepravou. Prípadné opätovné zaslanie objednávky sa rieši telefonický či iným vhodným kontaktom s predajcom. 

Objednaný tovar je vždy doručený s daňovým dokladom a faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Prípadné opätovné zaslanie objednávky sa rieši telefonický či iným vhodným kontaktom s predajcom. inný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť hneď po prevzatí a bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o prípadných závadách. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje vonkajšie nepoškodenosť zásielky pri dodaní. Vonkajšie nepoškodenosť zásielky pri prevzatí je predpokladom nepoškodenia veci pri preprave. 

Kupujúci / Spotrebiteľ nie je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí, ale v jeho vlastnom záujme je mu táto prehliadka odporúčaná, pretože tak môže predísť prípadným komplikáciám pri uplatnení reklamácie tovaru poškodeného prepravou. Svoje výhrady k dodanému tovaru môže kupujúci uviesť do prepravného dokladu. Spotrebiteľ môže tiež odmietnuť prevzatie poškodenej zásielky a uviesť túto skutočnosť do prepravného dokladu.

Ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba, vzťahuje sa na tovar záruka 24 mesiacov. 

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. V prípade, že sa kupujúci rozhodne uplatniť reklamáciu, tak kontaktuje reklamačné oddelenie, ktorého kontakt je dostupný v internetovom obchode predávajúceho. 

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

 • a) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné. Nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, 
 • b) ak ide o vadu neodstrániteľnú,  ániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • c) ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, 
 • d) ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitejších prípadoch do 3 dní.  Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na vykonanie odborného posúdenia reklamovanej vady. Najneskôr bude reklamácia vybavená do 30 dní, a to vrátane odstránenia vady. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu, a teda môže nárokovať odstúpenie od zmluvy. 

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. A ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy. 

 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nákladov spojených s reklamáciou.V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie.

 

7.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

7.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku. 7.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.  

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

VIII. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä znamená, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

IX. Online riešenie sporov

Bohužel nejsme povinni a nemůžeme se řešení sporů alternativní (mimosoudní) cestou zúčastnit. Ohledně reklamací nás prosím kontaktujte na následující emailové adrese:obchod@silvertime.sk

S platnosťou od 15. februára 2016 zriadila Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov, ktorá umožňuje spotrebiteľom riešiť spory týkajúce sa ich online objednávok bez nutnosti súdneho procesu. Tento proces riešenia sporov je k dispozícii na nasledujúcom externom odkaze: ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. EET - Elektronická evidencia tržieb

Informační povinnost' poplatníka (§ 25 ZoET): "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správca dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín."

XI. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou. 
 • Opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené ich bežným používaním. 
 • Vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.
 • Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • Tovar bol poškodený živlami. 
 • Tovar bol poškodený nevhodne zvolenou, alebo zanedbanou údržbou.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované a tiež sprievodný list s popisom reklamácie.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo ďalších otázok prosím kontaktujte SIlvertime na uvedených kontaktoch.

PREVÁDZKAR E-SHOPU

Silvertime, s.r.o.
Komenského 389
739 61 TŘINEC
IČO: 28472632
DIČ: CZ28472632

Newsletter

O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom.
Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody;)